Privacy

Algemeen

De voorwaarden van deze privacy-informatie gelden voor de gehele domeinen: www.paulslab.nl en www.paulslab.com. Dat zijn dus alle pagina's en objecten die bij deze domeinen horen, inclusief subdomeinen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze privacy-informatie.

Het is belangrijk deze privacy-informatie zorgvuldig te lezen.

© Pauls Lab behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze copyrightinformatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze copyrightinformatie, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar © Pauls Lab stuurt, kunnen onveilig zijn. © Pauls Lab raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan © Pauls Lab te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan © PL te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Dit geldt ook voor het gebruik van de automatische e-mailfunctie (e-mail formulier) dat aangeboden wordt door © Pauls Lab op o.a. de pagina met contactinformatie.

Cookies

De cookies die door © Pauls Lab op uw computer worden gezet kunnen ondeverdeeld worden in twee typen. 1) Algemene Cookies, 2) Webshop Cookies. De algemene cookies bevatten informatie over uw layout instellingen, zoals de grootte van het lettertype. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden niet gebruikt om uw internetgedrag vast te leggen. De webshop cookies bevatten informatie waarmee een zo prettig mogelijk gebruik van de webshop wordt gegarandeerd. Hierin worden zowel informatie over de layout als het internetgedrag opgenomen.

Betalingen

Voor meer informatie over de veiligheid en privacy van betalingen aan © Pauls Lab, lees dan hier XXX

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die aan © Pauls Lab worden verstrekt, zullen met uiterste zorgvuldigheid behandeld worden. De opslag van de gegevens en eventuele backups hiervan gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen hierover geen verdere details worden gegeven. Bij specifieke vragen kan contact worden opgenomen met © Pauls Lab.

Derden

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt. Wanneer gevens aan derden worden verstrekt zal dat alleen gebeuren met expliciete toestemming van de gebruiker. Denk hierbij aan betalingsgegevens aan de bank.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

© PL aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateri√ęle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het gebruik van producten die u via deze internetsite heeft aangeschaft, (iv) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan © PL of aan u wordt gezonden, (v) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (vi) misbruik van deze internetsite, (vii) verlies van gegevens, (viii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (ix) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Misbruik

Bij misbruik van de (persoonlijke) informatie, moet © Pauls Lab daarvan op de hoogte gebracht worden, zodathet recht dit door te geven aan de bevoegde instanties. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze copyrightinformatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde instanties in Nederland. Dit geldt ook voor de Engelstalige gedeelten van de website.